รูปบทความ กรรมการคอนโดมิเนียมทำอะไรบ้าง? ประเด็นที่เจ้าของคอนโดควรรู้

ESTOPOLIS | กรรมการคอนโดมิเนียมทำอะไรบ้าง? ประเด็นที่เจ้าของคอนโดควรรู้


การอยู่อาศัยในอาคารที่มีคนจำนวนมากจำเป็นต้องมีการกำหนดกฎกติกาและข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน โดยในแต่ละอาคารจะมีการเลือกตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินการต่าง ๆ แทนผู้อยู่อาศัยดังนั้น เมื่อซื้อคอนโดมิเนียมแล้วจะต้องใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตัวแทนหรือกรรมการ ซึ่งในกฎหมายอาคารชุดกำหนดไว้ว่าในแต่ละอาคารจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 9 คน 

คุณสมบัติสำคัญของกรรมการตามกฎหมาย 

1. จะต้องเป็นเจ้าของร่วมหรือคู่สมรสเจ้าของร่วมคอนโด

2. หากเจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์หรือไร้ความสามารถจะต้องมีผู้แทน

3. ในกรณีที่เป็นรูปของนิติบุคคลจะต้องมีตัวแทนของนิติบุคคลมาเป็นกรรมการแม้ว่ากรรมการจะมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็ไม่สามารถเป็นกรรมการได้ เนื่องจากจะต้องมีการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ หากนำใครมาเป็นกรรมการโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งถือว่าผิดกฎหมาย นอกจากนี้แล้วยังมีประเด็นหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้คือ

ลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการอาคารชุด

1. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ

2. ในการเป็นกรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคลจะต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากที่ประชุมใหญ่

3. ไม่เคยต้องโทษยกเว้นในกรณีที่เป็นลหุโทษและก็ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ให้ออกหรือไล่

4. การพ้นจากตำแหน่งกรรมการมีดังนี้คือ ครบวาระ เสียชีวิต และลาออกบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอาคารชุด

1. หน้าที่ออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเป็นไปตามขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุดเพื่อให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนำไปปฏิบัตินอกจากนี้แล้วยังมี

2. หน้าที่อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในอาคารชุด

3. หน้าที่ในการวินิจฉัยและตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารชุดรวม

4. มีอำนาจพิจารณาชี้ขาดการกระทำใดๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคล ที่มีความเสี่ยงต่อโครงสร้างของอาคารหรือทรัพย์สินส่วนกลาง และการกระทำใดๆ ของผู้อยู่อาศัยที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของนิติบุคคล

5. หน้าที่อื่นๆ ที่ทำให้การอยู่อาศัยในอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากเจ้าของร่วมหรือลูกบ้านในคอนโดมิเนียม ไม่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือประชุมใหญ่วิสามัญในระหว่างปี ท่านจะเสียสิทธิ์ ดังนี้

สิทธิ์ที่เสียไปหากไม่เข้าประชุม

1. ไม่ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ ตามที่เราต้องการ

2. ถ้ามีการปรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางขึ้นจะเสียสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นว่าทำไมต้องปรับขึ้น และจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่

3.หากมีการกำหนดระเบียบ กติกาในการอยู่ร่วมกัน จะเสียสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อจะคัดค้านหรือเห็นด้วย

4.หากเจ้าของร่วมไม่พอใจทีมบริหารจัดการ ในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และบัญชีการเงิน หากท่านไม่เข้าร่วมประชุมก็จะต้องทนรับปัญหาต่อไปดังนั้น ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดจะต้องใส่ใจกับการประชุมใหญ่และเรียนรู้ถึงบทบาทกรรมการ เนื่องจากมีความสำคัญต่อการอยู่อาศัยในคอนโด และส่งผลกระทบโดยตรงต่อตนเอง ถึงแม้เจ้าของปล่อยคอนโดสำหรับเช่า การปล่อยปละละเลยระบบจัดการของคอนโดก็ส่งผลต่อให้หาคนมาเช่าคอนโดได้ยากเช่นกัน


อ่านข่าวเพิ่มเติม: ฐานเศรษฐกิจออนไลน์


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO / LOL - Living Out Loud

Living Out Loud : รีวิวคอนโด Chateau in Town จรัญสนิทวงศ์ 96/2