รูปบทความ อสังหาริมทรัพย์ยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้พร้อมก้าวให้ทันเกมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้พร้อมก้าวให้ทันเกมธุรกิจ


ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจรูปแบบเดิมก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นับตั้งแต่ยุค 1.0-4.0 ดังนี้

Thailand 1.0 เป็นยุคของเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ นำผลผลิตไปขาย เพื่อสร้างรายได้ 

Thailand 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เป็นการนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในการผลิต เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน เครื่องประดับ เป็นต้น จะเห็นถึงความมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น

Thailand 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนัก เช่น ผลิตและส่งออกสินค้าประเภท เหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ เป็นการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเน้นธุรกิจด้านการส่งออกมากขึ้น และด้วยโลกปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนำมาสู่

Thailand 4.0 เป็นยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงจากรายได้ปานกลาง ส่งผลต่อวงการด้านกลุ่มอุตสาหรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย เพราะสำหรับโมเดล Thailand 4.0 เป็นการเติมเต็มในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และหนึ่งในนั้นคือธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ อสังหาริมทรัพย์ 4.0 นั่นเอง


อสังหาริมทรัพย์ 4.0 ก้าวสู่นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งการแข่งขันทางการตลาด
อสังหาริมทรัพย์ 4.0

ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการมีการปรับตัวกันอย่างเห็นได้ชัดในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยแนวโน้มทางธุรกิจ เป้าหมายต้องการมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาและสร้างการเติบโตเพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้ที่สูงขึ้นตามนโยบายอสังหาริมทรัพย์ 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอุตสาหรรมด้านที่อยู่อาศัยด้วยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่อยู่อาศัยแห่งสายพันธ์ใหม่แห่งโลกเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการปรับสัดส่วนทางการตลาดด้านการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สูงขึ้นจากเดิมเพิ่มสัดส่วนของโครงการสู่ระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ

อดีตเคยให้ความสำคัญกับโครงการคอนโดมิเนียมในเมืองมาปรับเพิ่มในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรมากขึ้น

และตลาดอสังหาริมทรัพย์สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการหลายรายหันมาลงทุนในตลาดบ้านจัดสรรที่ถือเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นการเติบโตของผู้ที่ต้องการมีบ้านเพื่อซื้อเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบรับกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น


เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ 4.0 กระแสแห่งยุคดิจิตอล

อสังหาริมทรัพย์ 4.0

เป็นอีกหนึ่งกระแสอสังหาริมทรัพย์ 4.0 ยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิตอลสร้างบทบาทในทางธุรกิจของนวัตกรรมที่อยู่อาศัยอย่างก้าวล้ำ เพื่อต่อยอดไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงการเข้าสู่การแข่งขันทางด้านการตลาดและการบริการ ซึ่งเป็นผลไปสู่การที่ผู้ประกอบการรายใหญ่มองหาช่องทางการลงทุนด้วยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาตอบสนองความต้องการในเรื่องที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ สร้างศักยภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ จากนวัตกรรมบริการที่สามารถนำไปขายให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกิดเป็นช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆ

เทคโนโลยีใหม่ด้าน “ Prop Tech” ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ต่างเฮโลกันมาใช้ถ้วนหน้า

เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงวิธีการทางด้านการตลาด ด้วยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมถึงผลสะท้อนในด้านกระบวนการด้านการตลาดเข้ามามีบทบาท สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง เช่น วิธีการก่อสร้าง การออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

และที่น่าจับตามองอยู่ในขณะนี้ การสะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ 4.0 เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการรายใหญ่หลายราย อาทิเช่น การร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างแสนสิริ กับผู้ร่วมทุนอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท สิริ เวนเจอร์ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 90:10 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ ลงทุนและพัฒนานวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ชีวิตที่อยู่อาศัยในอนาคต (Property Technology) เต็มรูปแบบของคนเมืองและยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่อยู่อาศัยของกลุ่มธุรกิจ Startup รุ่นใหม่

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ อีกที่นำเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ 4.0 เช่น “เอพี ไทยแลนด์” นำนวัตกรรมที่อยู่อาศัย “เอพี ดิจิตอล คอมมูนิตี้” มาใช้ภายใต้แนวคิด IoT (Internet of Thing) เพื่อให้อุปกรณ์ภายในบ้านต่างๆสื่อสารถึงกันได้

และทาง “เอสซี แอสเสท” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการวางยุทศาสตร์ 4.0 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผสมผสานกันเพื่อพัฒนาโปรดักส์และบริการ ภายใต้แนวคิด “Human- Centric” เพื่อร่วมทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยมาใช้ในอนาคต เป็นต้น

อสังหาริมทรัพย์ 4.0

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการรายใหญ่ของบ้านเราที่มีการตื่นตัว รวมถึงผู้ประกอบการอีกหลายรายทั้งรายใหญ่และรายเล็กที่มุ่งมั่นจะสร้างศักยภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจพร้อมการมองหาการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่มองเห็นโอกาสร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งยังร่วมกันสนับสนุนกลุ่ม Startup เพื่อเสริมศักยภาพให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สร้างโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมทัพให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์สร้างความคึกคักให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลับมาอีกครั้ง สร้างแรงผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอลหรืออสังหาริมทรัพย์ 4.0 อย่าง

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


Credit Image: https://pixabay.com/

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59