รูปบทความ รู้จักประเภทกองทุนรวม ตัวช่วยสู่ความมั่นคงทางการเงิน

รู้จักประเภทกองทุนรวม ตัวช่วยสู่ความมั่นคงทางการเงิน

เลือกประเภทกองทุนที่ใช่ เพื่อเข้าใกล้ความสำเร็จในการลงทุน


ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอบทความเกี่ยวกัยกองทุนรวมไปแล้ว เป็นบทความทำความรู้จัก กองทุนรวม อีกหนึ่งเครื่องมือสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งได้อธิบายว่ากองทุนรวมคืออะไร มีลักษณะการทำงานอย่างไร โดยในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของกองทุนรวม ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการจำหน่ายและไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ กงทุนเปิด และ กองทุนปิด ซึ่งจะมีความแตกต่างกันทางสภาพคล่องของผู้ลงทุน โดยมีทั้งแบบที่เป็นการลงทุนในระยะยาว ต้องใช้เงินเย็นในการลงทุน หรือสามารถถอนออกจากการลงทุนได้ทันที มีสภาพคล่องสูงก็มีเช่นกัน


แต่นอกจากกองทุนเปิดและกองทุนปิดแล้ว ก็ยังมีกองทุนรวมประเภทอื่นๆอีก เช่น กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น ซึ่งเราจะมาอธิบายให้อ่านกันดังต่อไปนี้


กองทุนเปิด


        เป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีความคล่องตัว เป็นกองทุนที่เปิดให้ทำการซื้อขายได้ทุกวันในเวลาทำการ โดยเมื่อเราซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนมาแล้วกองทุนก็จะนำเงินของเราไปลงทุนต่อ เมื่อเราต้องการจะนำเงินลงทุนของเราออกมาก็สามารถขายหน่วยลงทุนคืนให้กับธนาคารได้ โดยราคาซื้อขายจะเป็นไปตามราคาหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการนั้นๆ กองทุนประเภทนี้อาจมีการเพิ่มหรือลดขนาดของกองทุนได้ เนื่องจาก บลจ.สามารถขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ และในบางกองทุนอาจจะมีปันผลที่จะจ่ายตามข้อกำหนดของกองทุน และหนังสือชี้ชวน


กองทุนปิด


        กองทุนปิด คือกองทุนที่มีการเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวเมื่อเริ่มเปิดโครงการ และจะไม่รับซื้อหน่วยลงทุนคืนก่อนระยะเวลาที่ครบกำหนด ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนเอาไว้จนถึงกำหนาอายุโครงการเท่านั้นจึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดย บลจ. จะนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งหมดในกองทุนมาซื้อคืนหน่วยลงทุน การลงทุนในกองทุนปิดเป็นการลงทุนในระยะยาว มีสภาพคล่องน้อยกว่ากองทุนเปิด


กองทุนรวมตราสารหนี้


        กองทุนรวมตราสารหนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาล ผู้ลงทุนอาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ และควรจะต้องพิจารณาฐานะทางการเงินและประวัติของบริษัทที่กองทุนนำเงินไปลงทุนด้วยว่ามีความมั่นคงหรือไม่อย่างไร บริษัทมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้นให้กับกองทุนได้ครบถ้วนและสม่ำเสมอหรือไม่ ในกรณีการลงทุนในหุ้นกู้ รวมถึงต้องศึกษาสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารหนี้ที่กองทุนนำเงินไปลงทุนด้วย


กองทุนรวมตราสารทุน


        คือกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้มสามัญเป็นส่วนใหญ่ กล่าวง่ายๆก็คือกองทุนจะนำเงินที่เราซื้อหน่วยลงทุนไปซื้อหุ้นต่อ ดังนั้นผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นที่กองทุนเลือก และความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนนำเงินไปลงทุน ศึกษาเป้าหมาย ทิศทางการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และหนี้สินของบริษัท เพราะจะเกี่ยวโยงกับสภาพคล่องทางการเงิน หรือการชำระหนี้ต่อธนาคาร และอาจส่งผลต่อผลกำไรของบริษัทได้

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น


        เป็นกองทุนที่มีนโยบายในการคุ้มครองเงินต้นของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไป เป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยส่วนใหญ่กองทุนประเภทนี้จะเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้นผลตอบแทนที่จะได้จากกองทุนนี้จึงไม่สูงมากนัก เหมาะคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูง
        ดังที่อ่านไปด้านบนว่ากองทุนแต่ละกองทุน แต่ละประเภท ก็มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป บางกองทุนอาจลงทุนเฉพาะภายในประเทศ บางกองทุนก็นำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ

        ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน เราจึงควรศึกษาข้อมูล รายละเอียด อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราซื้อขาย รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการลงทุนในกองทุนนั้นๆเอาไว้ด้วยเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59