รูปบทความ เปรียบเทียบสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 ธนาคารออมสิน หรือ ธอส. ดีกว่ากัน

เปรียบเทียบสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 ธนาคารออมสิน หรือ ธอส. ดีกว่ากัน


สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563


สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ในปี 2563 นั้นยังคงมีโปรโมชันดอกเบี้ยต่ำในช่วงปีแรก ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3 ปี และปีที่ 4 เป็นต้นไปจะเป็นราคาเต็ม แต่ละธนาคารจะมีโปรโมชันต่างกันไป ส่วนสำคัญของสินเชื่อคืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว เรียกว่า MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แต่ละธนาคารจะสูงต่ำไม่เท่ากัน และใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยตลอดสินเชื่อเลย เมื่อต้องการจะเปรียบเทียบว่าสินเชื่อของธนาคารไหนคุ้มกว่า ต้องรู้ MRR ของธนาคารนั้น ๆ เสียก่อน


ในบทความนี้ Esto ขอเปรียบเทียบสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 ของ 2 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน และ ธอส. ซึ่งทั้งสองธนาคาร เป็นธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อไฟแนนซ์บ้านด้วย สำหรับผู้ที่กำลังกู้บ้าน และกำลังสนใจการรีไฟแนนซ์ ลองมายังศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2 ธนาคารนี้กันดูได้เลยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสุขสันต์ 2563 จาก ธอส.


เป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธอส. ที่กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ต้องมีการอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 กรกฎาคม 2563 สำหรับผู้ต้องการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดหรือพร้อมปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร จากสถาบันการเงินอื่น


สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสุขสันต์ 2563


สำหรับวงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสุขสันต์ 2563 ให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธอส. โดยมีระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสุขสันต์ 2563

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ปีที่ 1-2 : 2.95% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ปีที่ 3 : MRR-3.55% ต่อปี (2.825%)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา : MRR-0.50% ต่อปี (5.875%)

(MRR 6.375% อัพเดท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)


ผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสุขสันต์ 2563 ต้องเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือกลุ่มพนักงานที่เป็นลูกค้ารายย่อย (MOU) หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชน ที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือกับธอส สำหรับพนักงานประจำทั่วไปต้องยื่นใบรับรองเงินเดือน หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการพร้อมสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนและสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน


รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสุขสันต์ 2563สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท 2563 จาก ธนาคารออมสิน


เป็นสินเชื่อที่เปิดให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด หรือซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร และถ้าต้องการรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในสินเชื่อนี้ได้เท่าผู้ขอสินเชื่อนี้แต่แรกได้


สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท 2563


สำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท 2563 เปิดให้ขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าครบจำนวนวงเงินโครงการตามที่กำหนด โดยกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไว้ที่ 40 ปี


หลักประกันที่สามารถใช้ประกันเงินกู้ได้แก่ ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ และตั้งอยู่ในแหล่งความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชขน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก สิทธิการเช่าที่ดินหรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท 2563

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ปีที่ 1 : 0.010% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ปีที่ 2-3 : 4.350% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ปีที่ 4 เป็นต้นไป : MRR-0.500% (5.995% ต่อปี)

(MRR ของธนาคารออมสิน 6.495% ต่อปี อัพเดิทเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)


คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท 2563 จากธนาคารออมสิน ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร และมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี


รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท 2563
เปรียบเทียบสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 ระหว่าง ‘ธนาคารออมสิน’ กับ ‘ธอส.’


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 จาก ธอส. : อัตราดอกเบี้ยตลอดสัญญา ในกรณีผ่อนเต็มเวลา 40 ปี อยู่ที่ 5.505% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่น 2.908% ต่อปี)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 จาก ธนาคารออมสิน : อัตราดอกเบี้ยตลอดสัญญา ในกรณีผ่อนเต็มเวลา 40 ปี อยู่ที่ 5.613% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่น 2.903% ต่อปี)


วงเงินให้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 จาก ธอส. : ขึ้นอยู่กับหลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 จาก ธนาคารออมสิน : วงเงินไม่จำกัด


ระยะเวลาการปล่อยกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 จาก ธอส. : ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 40 ปี

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 จาก ธนาคารออมสิน : ไม่กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ แต่ไม่เกิน 40 ปี


คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 จาก ธอส. : กำหนดให้อายุของผู้กู้และระยะเวลาที่ต้องกู้รวมกันไม่เกิน 70 ปี (75 ปี สำหรับอัยการ และข้าราชการที่เกษียณอายุหลัง 60 ปี) ไม่ได้กำหนดฐานเงินเดือนหรือระบุอาชีพของผู้ขอกู้ แต่ต้องประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า 3 เดือน พร้อมต้องยื่นสลิปเงินเดือน และหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก 6 เดือน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 จาก ธนาคารออมสิน : กำหนดอายุขั้นต่ำ 20 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่กู้ไม่เกิน 65 ปี (70 ปี สำหรับเจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้แน่นอนได้) ไม่ได้กำหนดฐานเงินเดือนหรือระบุอาชีพของผู้ขอสินเชื่อ แค่ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพและรายได้แน่นอนสามารถพิสูจน์ได้และมีหลักประกันเงินกู้ตามที่ธนาคารกำหนด


เปรียบเทียบสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563


จากการเปรียบเทียบสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 สิ่งที่เห็นได้เป็นสิ่งแรกคือ ธอส. จะมีสินเชื่อสองตัวแยกกันระหว่างสินเชื่อบ้านปกติ และสินเชื่อรีไฟแนนซ์ มีประโยชน์ตรงที่ผู้ขอสินเชื่อบ้านกับธอส. มีโอกาสจะรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมโดยไม่ย้ายธนาคาร เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ทำให้ไม่เสียฐานลูกค้าไปโดยแลกกับอัตราดอกเบี้ยที่เสียไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


ส่วนสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 ของทางธนาคารออมสิน จะเป็นสินเชื่อตัวเดียวกันทั้งขอสินเชื่อเริ่มแรกและรีไฟแนนซ์ จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองธนาคารจะต่างกันเพียงเล็กน้อยมาก ๆ เท่านั้น ความแตกต่างจึงอยู่ที่วงเงินให้กู้ธอส. จะให้ตามหลักประกัน ส่วนธนาคารออมสินจะให้ไม่จำกัด และคุณสมบัติอายุของผู้กู้ของธอส. จะน้อยกว่า 5 ปี


จบลงไปกับการเปรียบเทียบสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563 ขอให้ผู้กำลังอยากขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ศึกษาข้อมูล รายละเอียดยิบย่อยให้ละเอียด และเข้าติดต่อกับธนาคารเพื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมดจะดีที่สุด


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์