รูปบทความ เตรียมตัวอย่างไร-เพื่อขอสินเชื่อซื้อคอนโดอย่างมืออาชีพ

เตรียมตัวอย่างไร ? เพื่อขอสินเชื่อซื้อบ้าน คอนโด อย่างมืออาชีพ ( ที่ธนาคารปฏิเสธคุณไม่ได้)

เป้าหมายชีวิตของคนทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนคาดหวังและมุ่งมั่นที่ต้องไปให้ถึงคือความต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นของตัวเอง รวมทั้งบ้านและคอนโดในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ล้วนแล้วต้องการตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง พร้อมปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือก เช่น ความเป็นอยู่ของรูปแบบครอบครัว การเดินทางที่สะดวก พร้อมทำเลที่ตั้งเป็นองค์ประกอบในการเลือกและที่สำคัญที่สุด!! คืองบประมาณในการซื้อบ้านหรือคอนโด
ผ่อนคอนโด

เพราะการซื้อบ้านหรือคอนโด ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง จึงต้องมีการเตรียมตัวในการซื้อบ้าน คอนโดด้วยการขอสินเชื่อธนาคาร เพราะฉะนั้นผู้ซื้อต้องเรียนรู้ข้อมูลการกู้ซื้อบ้าน คอนโดจากเงื่อนไขของธนาคารในเรื่องคุณสมบัติและหลักฐานการกู้ซื้อบ้าน คอนโด เช่น ต้องเป็นผู้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมหลักฐานแสดงรายได้ เพื่อแสดงให้ธนาคารเห็นว่าสามารถชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กู้ เป็นต้น


ปัจจัยสำคัญของการกู้ซื้อบ้าน คอนโด ทีคุณต้องรู้

อัตราเงินเดือนและภาระหนี้สินของผู้กู้

จำนวนวงเงินสินเชื่อธนาคารที่จะได้รับอนุมัติ อาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้ตามแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารกำหนด พิจารณาจากความมั่นคงในหน้าที่การงานและประวัติเครดิตการชำระหนี้อื่นๆ สำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้รับการอนุมัติที่สูง เพราะพิจารณาจากสวัสดิการของบริษัทที่มีความมั่นคงเป็นปัจจัยสำคัญ


ราคาประเมินบ้านหรือคอนโดจากธนาคาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารในการให้สินเชื่อบ้าน คอนโด จะมีหลักปฏิบัติตามขึ้นตอน ดังนี้ ธนาคารจะออกไปดำเนินการประเมินราคาของบ้านหรือคอนโดที่มีการยื่นเรื่องขอสินเชื่อไว้ ดังนี้

สำหรับบ้านหรือคอนโดมือหนึ่ง

ใช้เหลักการเปรียบเทียบราคาซื้อขายกับราคาประเมิน จะยึดราคาที่ต่ำสุดเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่จะอนุมัติในการปล่อยสินเชื่อ

สำหรับบ้านหรือคอนโดมือสอง

ส่วนใหญ่ธนาคารจะยึดตามราคาประเมินเป็นหลักและจะอนุมัติในการให้กู้ซื้อได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน


อายุของผู้กู้มีผลต่อระยะเวลาการชำระหนี้

อายุของผู้กู้มีผลต่อการชำระหนี้ กล่าวคือ ผู้กู้สามารถชำระหนี้ได้จนถึงอายุ 60 อาจถึง 65 อายุมากจำนวนในการชำระหนี้จะน้อย การผ่อนชำระในแต่ละเดือนจะสูง นอกจากนั้นผู้กู้ยังสามารถกู้เพิ่มเป็นค่าตกแต่งได้อีกประมาณ 10% ของวงเงินกู้ของธนาคารที่อนุมัติ แต่อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ตกแต่งจะสูงกว่าเงินกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด โดยที่การกู้เพื่อตกแต่งจะเรียกว่า “สินเชื่ออเนกประสงค์” มีอัตราดอกเบี้ยที่แพงกว่า และถือว่าเป็นคนละยอดกับสินเชื่อบ้านและคอนโด


วิธีการขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมความพร้อม ด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

ซื้อคอนโด ด้วยสินเชื่อ

1. เตรียมข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน

เตรียมเอกสารส่วนตัวอย่างครบถ้วนยื่นขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อธนาคาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัญชีธนาคาร ใบรับรองเงินเดือน เป็นต้น

2. การพิจารณาอนุมัติจากธนาคาร

พิจารณาจากวัตถุประสงค์ คุณสมบัติผู้ขอกู้ ความสามารถในการผ่อนชำระ ประเภทและมูลค่าของหลักประกันในการขอสินเชื่อ

3. การประเมินหลักประกัน

การนัดหมายเข้าไปประเมินหลักประกัน ใช้ระยะเวลาภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันยื่นขอสินเชื่อธนาคาร

4. ระยะเวลาในการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นกู้ กรณีผ่านการอนุมัติเพื่อเตรียมนัดทำสัญญากู้เงิน และควรเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมอื่นๆ เรื่องค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นต้น


ก่อนตัดสินใจกู้ซื้อบ้าน คอนโด ควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้

1. การเปรียบเทียบราคาทั่วไปของอสังหาริมทรัพย์

ควรไม่สูงกว่าราคาตลาด หากต่ำกว่าราคาทั่วไปก็ยิ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้กู้ได้รับการประเมินราคาสูง และการหาข้อมูลอ้างอิงราคาในกรณีที่บริษัทประเมินราคาต่ำเกินจริง สามารถอ้างอิงให้ข้อมูลกับบริษัทประเมินได้

ซื้อขายคอนโด

2. การกู้ซื้อบ้าน

โดยปกติธนาคารจะให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาที่ธนาคารประเมินใช้ราคาที่ต่ำกว่า สำหรับส่วนต่างที่เกิดขึ้นในการซื้อบ้านผู้กู้ต้องจ่ายเอง ใช้หลักการเช่นเดียวกับการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น การกู้ซื้อคอนโด ซึ่งอาจมีข้อแตกต่างตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

3. สำหรับการกู้ซื้อคอนโด

- คอนโดมือหนึ่ง ธนาคารจะให้กู้อยู่ที่ 80-100% ของราคาขายหรือราคาประเมิน

- คอนโดมือสอง ธนาคารจะให้กู้อยู่ที่ 80% ของราคาประเมิน

- สำหรับมนุษย์เงินเดือน ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้กู้อยู่ที่ 40-70% ของรายได้แต่ละเดือนขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร

- ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้มนุษย์เงินเดือนรับโอกาสเพิ่มขึ้น ลองมองหาโครงการคอนโดที่ธนาคารจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้สูง เพราะธนาคารจะให้กู้อยู่ที่ 80% ของรายได้ในแต่ละเดือน

- ระยะเวลาให้กู้ ให้กู้สูงสุด 30 ปีและอายุผู้กู้ร่วมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

- เอกสารการกู้ เช่น ใบยื่นกู้เงิน เอกสารแสดงรายได้ เอกสารข้อมูลส่วนตัวและเอกสารหลักประกัน หากมีผู้กู้ร่วมก็ยื่นเอกสารเช่นเดียวกัน

- ค่าใช้จ่ายในการกู้ เช่น ค่าประเมินหลักทรัพย์ ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติมหรือซ่อมแซม และค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง ตามเงื่อนไขของธนาคาร เป็นต้น

- วิธีการชำระเงินกู้ ชำระงวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินกู้ไปจากธนาคารและชำระเงินกู้งวดต่อไปทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ตามวิธีชำระเงินกู้ที่ธนาคารกำหนด

เพื่อให้การขอสินเชื่อซื้อบ้าน คอนโด เป็นเรื่องที่ง่ายและป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินการให้มากที่สุด คุณย่อมได้รับโอกาสในการจะได้บ้านหรือคอนโดในฝันอย่างที่คุณตั้งใจ พร้อมให้คุณเตรียมความพร้อมในการรับภาระหนี้อย่างปลอดภัยและวางแผนในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในอนาคตCredit: http://www.ghbank.co.th/

Credit Image: https://pixabay.com/

Credit Image: https://www.pexels.com/


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59