รูปบทความ เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 ธนาคารออมสิน หรือ ธอส ดีกว่ากัน

เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 ‘ธนาคารออมสิน’ หรือ ‘ธอส’ ดีกว่ากัน ?


สินเชื่อบ้าน 2563

การมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ อายุเท่าไหร่ล่ะ ถึงจะพร้อมสำหรับการมีบ้าน? เพราะไม่ว่าว่าจะสร้างสำเร็จ หรือก่อสร้างเอง ‘บ้าน’ ก็มักมีราคา และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง การจะเป็นเจ้าของได้ด้วยเงินก้อนนั้น เป็นไปได้ยากสำหรับมนุษย์เงินเดือน ทำให้สถาบันการเงินได้อนุญาตให้สามารถผ่อนชำระได้ภายใต้สัญญาที่ร่างไว้ โดยเราจะเรียกสัญญานั้นว่า สินเชื่อบ้าน และในปี 2563 นี้ สินเชื่อบ้านจากธนาคารยังคงมีการเปลี่ยนแปลง และออกโปรโมชันใหม่ ๆ เพื่อเรียกลูกค้าให้มาขอสินเชื่ออยู่เสมอ


แม้แทบทุกธนาคารจะมีสินเชื่อบ้านเป็นของตัวเอง แต่ในบทความนี้ Esto ขอเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านจากสองธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน และ ธอส สองธนาคารที่ให้บริการด้านสินเชื่อมายาวนาน และได้รับการไว้วางใจ เพื่อดูว่าธนาคารไหน จะให้ความคุ้มค่ากับผู้ขอสินเชื่อได้มากกว่ากัน
สินเชื่อบ้าน All Home 2563 จากธอส


สินเชื่อบ้าน All Home 2563 จากธอส

เป็นสินเชื่อบ้านที่กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และต้องอนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 กรกฎาคม 2563 วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อบ้าน All Home 2563 จากธอส เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส หรือไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และเพื่อปลูกสร้าง หรือต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร


สินเชื่อบ้าน All Home 2563 มีวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ใช้ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นกรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี


อัตราดอกเบี้ย

  • ปีที่ 1-2 3.25% ต่อปี
  • ปีที่ 3 MRR-3.25% ต่อปี (3.125%)
  • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา MRR-0.50% ต่อปี (5.875%)

(MRR 6.375% อัปเดต เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)


คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อบ้าน All Home 2563 ต้องเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป กลุ่มลูกค้ารายย่อย (MOU) ที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างธุรกิจเอกชนที่หน่วยงานทำข้อตกลงความร่วมมือกับธอส สำหรับพนักงานประจำทั่วไป ต้องยื่นใบรับรองเงินเดือน หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการพร้อมสลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
สินเชื่อบ้าน 2563 ผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท จากธนาคารออมสิน


สินเชื่อบ้าน 2563 ผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท จากธนาคารออมสิน

สินเชื่อจากธนาคารออมสินที่เปิดให้ยื่นคำร้องขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าครบจำนวนวงเงินโครงการตามที่กำหนด วัตถุประสงค์ของสินเชื่อบ้าน 2563 ผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท เมื่อต้องการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด หรือต้องการต่อเติม ซ่อมแซม สามารถกู้ได้เช่นกัน


สินเชื่อบ้าน 2563 ผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท จากธนาคารออมสิน ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด มีระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด 40 ปี และเมื่อผู้กู้ปิดบัญชีเงินกู้ก่อนครบกำหนดในทุกกรณี ภายในระยะเวลา 5 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินกู้ หลักประกันที่สามารถใช้ประกันเงินกู้ได้แก่ ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ และตั้งอยู่ในแหล่งความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชขน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก สิทธิการเช่าที่ดินหรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด


อัตราดอกเบี้ย

  • ปีที่ 1 0.010% ต่อปี
  • ปีที่ 2-3 4.350% ต่อปี
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-0.500% (5.995% ต่อปี)

(MRR ของธนาคารออมสิน 6.495% ต่อปี อัปเดตเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)


คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อบ้าน 2563 ผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท จากธนาคารออมสิน ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร และมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้นเจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 จากทั้งสองธนาคารในภาพรวม


เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563

วงเงินให้กู้

สินเชื่อบ้าน 2563 ธอส : ขึ้นอยู่กับหลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้

สินเชื่อบ้าน 2563 ธนาคารออมสิน : วงเงินไม่จำกัด


ระยะเวลาการปล่อยกู้

สินเชื่อบ้าน 2563 ธอส : ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 6 เดือน แต่ไม่เกิน 40 ปี

สินเชื่อบ้าน 2563 ธนาคารออมสิน : ไม่กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ แต่ไม่เกิน 40 ปี


คุณสมบัติของผู้กู้

สินเชื่อบ้าน 2563 ธอส : กำหนดให้อายุของผู้กู้และระยะเวลาที่ต้องกู้รวมกันไม่เกิน 70 ปี (75 ปี สำหรับอัยการ และข้าราชการที่เกษียณอายุหลัง 60 ปี) / ไม่ได้กำหนดฐานเงินเดือนหรือระบุอาชีพของผู้ขอกู้ แต่ต้องประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าสามเดือน พร้อมต้องยื่นสลิปเงินเดือน และหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก 6 เดือน

สินเชื่อบ้าน 2563 ธนาคารออมสิน : กำหนดอายุขั้นต่ำ 20 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่กู้ไม่เกิน 65 ปี / ไม่ได้กำหนดฐานเงินเดือนหรือระบุอาชีพของผู้ขอสินเชื่อเช่นกัน แค่ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพและรายได้แน่นอนสามารถพิสูจน์ได้และมีหลักประกันเงินกู้ตามที่ธนาคารกำหนด


อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน 2563 ธอส : อัตราดอกเบี้ยตลอดสัญญา ในกรณีผ่อนเต็มเวลา 40 ปี อยู่ที่ 5.528% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่น 3.208% ต่อปี)

สินเชื่อบ้าน 2563 ธนาคารออมสิน : อัตราดอกเบี้ยตลอดสัญญา ในกรณีผ่อนเต็มเวลา 40 ปี อยู่ที่ 5.613% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่น 2.903% ต่อปี)
จบลงไปกับการเปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 2563 ระหว่างสองธนาคารคือ ธนาคารออมสิน และ ธอส ทาง Esto ได้เปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ ไปเลยในแต่ละหัวข้อ จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าทั้งสองธนาคารจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกัน ไม่ได้มีธนาคารไหนดีกว่าในทุกหัวข้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทุกท่านว่าสามารถยอมรับข้อดีข้อเสียของแต่ละธนาคารได้แค่ไหน และก่อนทำการตัดสินใจเลือกสินเชื่อต้องคุยกับธนาคาร และศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้กู้สินเชื่อนั่นเอง


บทความที่เกี่ยวข้อง
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59