รูปบทความ บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ปลอดภาษีของธนาคารไหนดี

อัปเดต! 5 บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ปลอดภาษี ของธนาคารไหนดี


บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง เป็นการออมเงินวิธีหนึ่งที่นิยมกันมาก เพราะช่วยเพิ่มเงินเก็บ และควรเลือกเป็นบัญชีเงินฝากประจำแบบระยะยาว โดยเราจะต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทุก ๆ เดือน เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยสูง ส่วนธนาคารไหนจะมีผลตอบแทน หรือบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง และปลอดภาษีบ้าง นั้น วันนี้ ESTO จะมาแนะนำบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ที่น่าสนใจกัน...


 บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคารไอซีบีซี (ICBC)

สำหรับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจากธนาคารไอซีบีซี หรือ “บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี” จะให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.05 ต่อปี เพียงฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน จนครบกำหนด 24 หรือ 36 งวดติดต่อกัน

 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท


อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารไอซีบีซี (ICBC)

 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน : ร้อยละ 1.90 ต่อปี
 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน : ร้อยละ 2.050 ต่อปี


เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารไอซีบีซี (ICBC)

 • ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี จนครบจำนวนงวดในการฝาก ทั้งนี้ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาทต่อบัญชี
 • ลูกค้าสามารถขาดการนำฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • กรณีขาดการนำฝากเงินเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15)
 • กรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บัญชีเงินฝากจะถูกปิด และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคารไทยเครดิต

สำหรับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารไทยเครดิต จะเป็น “บัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account” ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.50 ต่อปี โดยเราจะได้รับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน

 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท

โดยทำการฝากรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท


อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารไทยเครดิต

 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน : ร้อยละ 2.15 ต่อปี
 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน : ร้อยละ 2.50 ต่อปี


เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารไทยเครดิต

 • ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม สำหรับยอดฝากเดือนละ 5,000 บาท ด้วยบัตรเงินฝากเงินทันใจที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง
 • สำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน
 • กรณีมีการขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง (ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน) : แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ 36 งวด (ตามระยะเวลาที่เลือกฝาก) ไม่ถือว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะให้อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีและได้รับการยกเว้นภาษี (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคารธนชาต

สำหรับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารธนชาตจะได้ดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.6 ต่อปี และจำกัดระยะการฝากอยู่ที่ 24 เดือน โดยเราจะต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (จำนวนทวีคูณแต่ละช่วงเงินฝากช่วงละ 100 บาท)


เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารธนชาต

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 • ไม่เสียภาษี เมื่อฝากครบกำหนด
 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อรองรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษีครบกำหนด โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องมีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษี
 • การปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีก่อนครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยดังนี้... ฝากไม่ถึง 3 เดือนจะไม่ได้รับดอกเบี้ย / ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ รายละเอียดเพิ่มเติม
 • กรณีดอกเบี้ยเงินฝากที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นภาษี ลูกค้าจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1770บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 กับ ธ.ก.ส. 

สำหรับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคาร ธ.ก.ส. จะให้ดอกเบี้ยร้อยละ 1.63 ต่อปี จะต้องเปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท และจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือนเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคาร ธ.ก.ส. 

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อรองรับการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก โดยแต่ละคนสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคาร)
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือน (โดยระยะเวลาที่กำหนดจะเลื่อนออกไป)
 • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะถูกคัดออกจากโครงการ  (โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์) รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-555-0555
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคาร LH BANK

สำหรับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ โดยจะให้ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.65 เลยทีเดียว โดยจะต้องนำฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 24 เดือน : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 36 เดือน : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท


อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคาร LH BANK

 • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids ระยะเวลา 24 เดือน : ร้อยละ 1.80 ต่อปี หรือรับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.75%
 • บัญชีเงินฝากปลอดภาษีทวีค่า ระยะเวลา 36 เดือน : ร้อยละ 2.30 ต่อปี หรือรับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 1.25%


เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคาร LH BANK

 • ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนด
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
 • หากขาดฝากมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป จะต้องทำการปิดบัญชีเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
 • กรณีปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลา 6 เดือน ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า LH BANK Contact Center โทร. 1327
สำหรับ 5 บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 ปลอดภาษี จะมีข้อดีเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่บางธนาคารก็มีการติดเงื่อนไขของระยะเวลาที่ค่อนข้างต่างกัน ทั้งการฝากแบบเลือกระยะเวลาได้ หรือจำกัดระยะเวลา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ฝาก ว่าเหมาะกับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงแบบไหน

 • *โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์