รูปบทความ กทม. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเหตุโรคโควิด 19

กทม. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)


กทม. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)


กรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมและแจ้งเหตุภายใน 3 ชั่วโมง ที่ศูนย์บริการ สาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง หรือที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทร. 094-486 0051 หรือกรมควบคุมโรคโทร. 1422


พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 63 ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดให้แจ้งกรณีพบผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ภายใน 3 ชั่วโมงนับจากพบเหตุนั้น


กรุงเทพมหานครขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเหตุ โดยผู้ที่ต้องดำเนินการแจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ แพทย์ผู้ทำการรักษา ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ที่ทำการชันสูตรทางการแพทย์หรือ ผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตร สำหรับการแจ้งเหตุ ให้เตรียมข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ของผู้แจ้ง ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด 19 ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ สัญชาติของผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย อาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรคขั้นต้นของแพทย์ผู้ทำการรักษา (ถ้ามี) วันที่เริ่มป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย กรณีแจ้งโดยผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ที่การชันสูตรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตร ให้แจ้งข้อมูลตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนด


โดยสามารถแจ้งโดยตรงที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือทำหนังสือ หรือโทรศัพท์ แจ้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกแห่ง หรือที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทร. 094-386 0051 หรือที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งจะให้คำแนะนำ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59