รูปบทความ บูรณาการณ์ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมุ่งสู่ Thailand 4.0

บูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมมุ่งสู่ Thailand 4.0

         12 ก.พ. 63  เวลา 09.00 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล คณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 36 คน ร่วมพิธี ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


โดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานขึ้น เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ที่รัฐบาลต้องการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศเพื่อขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ "ประเทศไทย มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน" โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการจัดการระบบเมืองให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และการขยายตัวของเมืองในอนาคต


ซึ่งประเด็นสำคัญในการพัฒนาให้ได้ผลตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งของเมืองให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชากรเมือง ทั้งนี้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เล็งเห็นว่าเพื่อให้เกิดการบูรณการแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอย่างรอบด้าน


โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล และฐานข้อมูลมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ทันสมัย มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถนำแนวคิด กระบวนการ วิธีการเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในระดับกรุงเทพมหานครได้อย่างยั่งยืน สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ ของหน่วยงานสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจำนวน 36 คน กำหนดสัมมนา 8 วัน เป็นการสัมมนาแบบไป-กลับ จำนวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ.63 และระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ. 63 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ เขตพระนคร โดยเนื้อหาของการสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ


นอกจากนี้จะมีการศึกษาดูงาน แบบพักค้างจำนวน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 63 โดยในวันที่ 20 ก.พ. 63 จะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi) ณ จังหวัดระยอง ส่วนวันที่ 21 ก.พ. 63 จะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ จังหวัดชลบุรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสัมมนาฯ นี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอย่างรอบด้าน มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลมาปรับใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ทันสมัย มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถนำแนวคิด กระบวนการ วิธีการ ที่ได้รับจากการสัมมนาไปพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในระดับกรุงเทพมหานครได้อย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพเมืองของกรุงเทพมหานครให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งของเมืองให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของเมือง รวมถึงสามารถบริหารจัดการเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม สามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี รวมทั้งเป็นการปรับตัวเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย "มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน" ซึ่งการพัฒนาการปฏิบัติงานด้วยการบูรณาการด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วนที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ จัดขึ้นนี้ จะช่วยให้สามรถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์หลักด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนได้ต่อไปเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59