รูปบทความ พิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติอนุญาตให้ รพ.ศิริราช ก่อสร้างอาคารสูง

เห็นชอบตั้ง คกก.วิสามัญพิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม.ฯ อนุญาตให้ รพ.ศิริราช ก่อสร้างอาคารสูงได้ เพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ประชาชน

          29 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อารารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง


          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. ...


ที่มา: www.si.mahidol.ac.th

          เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติ บางประการที่สมควรปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน รองรับการขยายตัวของประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต และสนองตอบความต้องการของประชาชนในการเข้าถึงระบบการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


           ซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวภายในบริเวณที่ 1 (พื้นที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดกึ่งกลางคลองวัดระฆัง ทิศใต้จดคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดคลองบ้านขมิ้นฝั่งตะวันตกและแนวถนนโครงการอรุณอมรินทร์)


และบริเวณที่ 2 (พื้นที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจดคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ ทิศใต้จดถนนพรานนก ทิศตะวันออกจดแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตกจดถนนอรุณอมรินทร์) เพื่อให้อาคารสาธารณูปโภค อาคารสาธารณูปการ สามารถก่อสร้างได้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า บริเวณที่กำหนดอนุญาตให้ก่อสร้างตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ คือ พื้นที่บริเวณโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งตามกฎหมายผังเมืองกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และมีข้อกำหนดการก่อสร้างอาคารห้ามปลูกสร้างอาคารสูงกว่า 16 เมตร แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้ขยายการให้บริการและจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้สำรวจแล้วและมีความเห็นว่าควรอนุญาตแต่เฉพาะการก่อสร้างโรงพยาบาลศิริราชตามร่างข้อบัญญัตินี้เท่านั้น ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบัญญัติฯ และให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... จำนวน 13 ท่านเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59