รูปบทความ รวม มาตรการพักชำระ สินเชื่อบุคคล ขยายเวลารอดพ้น Covid-19

รวม มาตรการพักชำระ สินเชื่อบุคคล ขยายเวลารอดพ้น Covid-19


หลังจาก 9 มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต พักก่อน Covid-19 ที่หลายธนาคารใหญ๋ออกช่วยเหลือลูกหนี้กันแล้ว คราวนี้ก็มาถึง มาตรการพักชำระ สินเชื่อบุคคล ที่แต่ละธนาคารช่วยขยายเวลาออกไป ให้หลายคนได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์  Covid-19 นี้


รวม มาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ สินเชื่อบุคคล

มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงเทพ" ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงเทพ

 • ประเภทเงินกู้ (Installment Loan) : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน


ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงเทพ

 • เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com
 • สาขาธนาคาร หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร
 • Call Center บัวหลวงโฟน : โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555
 • LINE : @Bangkokbank
มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารกสิกรไทย" ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารกสิกรไทย

 • เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563


ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารกสิกรไทย

 • เว็บไซต์ : www.kasikornbank.com
 • K-Contact Center : 02-888-8888 : 02-696-9999 กด 60
 • K-Biz Contact Center : 02-8888822
 • LINE : @Kbank Live
มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์" ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Speedy Loan) : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Cash : พักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน


ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ลงทะเบียน ตั้งแต่ 20 ก.พ. - 30 มิถุนายน 2563
 • SCB Call Center : 02-777-7777 กด 9
รวม มาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ สินเชื่อบุคคล


มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา" ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ (โดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร) จาก 5% เป็น...

ปี 2563-2564 : 3% / ปี 2565 : 4% และ ปี 2566 : 5% 

 • สินเชื่อบุคคล (สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล และสินเชื่อกรุงศรี iFIN) : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • Call Center : 1572
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา : 02-646-3555
 • เว็บไซต์ : www.krungsri.com
มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารยูโอบี" ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารยูโอบี

 • สินเชื่อบุคคลไอแคช : ยกเว้นการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน


ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารยูโอบี

 • UOB Call Center : ​0 2285 1555
รวม มาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ สินเชื่อบุคคล

มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารธนชาต" ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารธนชาต

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารธนชาต

 • Call Center : 1770
มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารทหารไทย" ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารทหารไทย

 • พักชำระหนี้เงินต้น, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือจนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบ


ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารทหารไทย

 • TMB Contact Center : 1558
 • Call Center : 0-2643-7000
มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)" ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

สินเชื่อบุคคลเอกซ์ตร้าแคช

 • ลดอัตราผ่อนชำระ 3% ต่อเดือน โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2565 -
 • สามารถเปลี่ยนเป็น 'สินเชื่อผ่อนชำระ' ค่างวดเท่ากันทุกเดือน ได้ โดยลงทะเบียนผ่าน line @cimbthai


สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

 • พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน (สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้าน) หรือ
 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดการผ่อนชำระ


ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

 • Call Center : 02-626-7777
 • เว็บไซต์ : www.cimbthai.com
 • LINE : @cimbthai
รวม มาตรการ ช่วยเหลือลูกหนี้ สินเชื่อบุคคล

มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน" ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน

 • พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี โดยให้จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50% - 100% ของดอกเบี้ยประจำงวด ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี
 • จ่ายคืนดอกเบื้ย Cash Back ในอัตรา 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระคืน ทุก 6 เดือน จำนวน 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 4 ปี
 • มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563


ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารออมสิน

 • Call Center : 1115
 • เว็บไซต์ : www.gsb.or.th
 • LINE : @GSB Society
มาตรการ พักชำระ "สินเชื่อบุคคล ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ." ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อบุคคล ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

 • เลื่อนชำระค่างวด 3 เดือน
 • ลดค่างวดลง 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน
 • ยกเว้น ดอกเบี้ย และค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
 • แสดงความจำนงตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63


ช่องทางการรับสิทธิ์ สินเชื่อบุคคล ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

 • Call Center : 0-2081-1556บทความที่เกี่ยวกับ มาตรการพักชำระ สินเชื่อบุคคล ช่วง Covid-19เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59