รูปบทความ สสล. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพตัดแต่งต้นไม้ในเมือง

"ป่ากลางเมือง" สสล. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพตัดแต่งต้นไม้ในเมือง

          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ในเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ วิธีการปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.สราวุธ สังข์แก้ว อาจารย์มณฑาทิพย์ โสมมีชัย ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมป่าไม้ อาทิ ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว นายดุริยะ สถาพร และทีมรุกขกร กรมป่าไม้ และนายขวัญชัย เจริญกรุง และทีมหมอต้นไม้ กรมป่าไม้ กำหนดการฝึกอบรมระหว่างเดือน ก.พ. – มี.ค. 63 แบ่งเป็น 6 รุ่น รวมทั้งสิ้น 350 คน


ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากสำนักงานเขต 50 เขต กำหนดจัดอบรมรุ่นละ 4 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันแรก ปาฐกถาพิเศษ “ไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน” การอบรมในหัวข้อความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพรรณไม้ในเมือง และการป่าไม้ในเมืองและการคัดเลือกพรรณไม้ปลูกเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศและภูมิทัศน์เมือง วันที่ 2 อบรมหัวข้อ การใช้อุปกรณ์สำหรับปีนต้นไม้และการปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ วันที่ 3 อบรมในหัวข้อ การประเมินสุขภาพของต้นไม้ และการประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ และวันที่ 4 วันสุดท้าย อบรมหัวข้อการตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ และการศัลยกรรมต้นไม้และการบำรุงรักษา โดยจะมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในแต่ละหัวข้อทุกวัน สำหรับการอบรม

  • อบรมที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-21 ก.พ. 63

รุ่นที่ 2 วันที่ 25-28 ก.พ. 63

  • อบรมที่สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ

รุ่นที่ 3 วันที่ 3-6 มี.ค. 63

รุ่นที่ 4 วันที่ 10-13 มี.ค. 63

  • อบรมที่สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร

รุ่นที่ 5 วันที่ 17-20 มี.ค. 63

รุ่นที่ 6 วันที่ 24-27 มี.ค. 63 


ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดอบรมโครงการดังกล่าว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาต้นไม้ในกรุงเทพฯ ที่ได้สร้างสรรค์ภูมิทัศน์ ความสวยงามให้แก่เมือง ส่งเสริมกรุงเทพฯ เป็นมหานครที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนต่อไป เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59