รูปบทความ กระทรวงทรัพยากรออกกฎ พระประแดงคือเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรออกกฎ พระประแดงคือเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่เราเจอกับผลกระทบของการทำลายสิ่งแวดล้อมกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อากาศที่ร้อนขึ้น โดยเฉลี่ยในปีที่แล้ว ร้อนขึ้นถึง 0.79 องศาเซลเซียส และยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 ลายล่องให้เห็นอยู่เต็มเมือง คราวนี้เรามาฟังข่าวดีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กลับมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ดังต่อไปนี้ในอำเภอพระประแดง จังหวังสมุทรปราการ

 • ต.บางกะเจ้า
 • ต.บางกอบัว
 • ต.บางน้ำผึ้ง
 • ต.บางยอ
 • ต.บางกระสอบ
 • ต.ทรงคนอง


สาเหตุที่ออกมาปกป้องอำเภอพระประแดงแห่งนี้ เพราะพื้นที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่าย และยังเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติอันควรแก่การอนุรักษ์ ประกอบกับปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม


โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ จะกำหนดหลักเกณฑ์มาตรการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่

 1. โรงงานทุกประเภท เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิม ซึ่งต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ควบคุมมลพิษหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 2. โรงแรม
 3. อาคารชุด
 4. ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา
 5. อาคารทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่ได้จัดซื้อตามโครงการสวนกลางมหานคร เว้นแต่อาคารที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสร้างทดแทนอาคารในพื้นที่เดิมซึ่งไม่ขัดกับมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดรวมถึงคุมความสูงของอาคารวัดถึงยอดผนังสูงสุดไม่เกิน 9 เมตร เว้นแต่อาคารทรงจั่ว ทรงปั้นหยา หรืออาคารทรงไทย ให้มีความสูงได้ไม่เกิน 12 เมตร และในพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร ให้มีไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ว่างดังกล่าว


นอกจากนี้ยังห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม การทำสนามกอล์ฟ การถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ที่มีผลทำให้ลำกระโดง คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทาง หรืออาจทำให้แหล่งน้ำนั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะและป้องกันน้ำท่วม


การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ การทำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง เว้นซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้ว สำหรับพื้นที่ใดที่ยังไม่ดำเนินการ ให้อนุรักษ์ไว้โดยใช้วัสดุธรรมชาติ และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวให้มีพื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน 200 ตร.ม. และการประกอบพาณิชยกรรมที่ไม่ใช้ห้องแถวหรือตึกแถวให้มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน 50 ตร.ม. และการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวต้องไม่เกิน 50% ของที่ดินในแต่ละตำบล และไม่ขัดต่อกฎกระทรวงนี้


ที่มา : www.prachachat.netเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59