รูปบทความ ผู้ถือหุ้น NOBLE ไฟเขียวจ่ายปันผลเพิ่ม 0.08 บาทหุ้น

ผู้ถือหุ้น NOBLE ไฟเขียวจ่ายปันผลเพิ่ม 0.08 บาทหุ้น


น.ส.พรรณี ชัยกุล ประธานกรรมการ นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (“NOBLE”) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการทั้งปี 2564 ที่อัตรารวมหุ้นละ 0.43 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ยังอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 12,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจในโครงการใหม่ของบริษัทฯในระยะยาว


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์