รูปบทความ พลัสฯ จับมือรัฐ-เอกชนอบรม เพิ่มทักษะงานช่าง

พลัสฯ จับมือรัฐ-เอกชนอบรม เพิ่มทักษะงานช่าง ย้ำมาตรฐานธุรกิจบริหารจัดการที่พักอาศัย ที่รู้ลึกและครอบคลุม ชูงานวิศวกรรมอาคารมืออาชีพ โครงการสภาพดีมีมูลค่าเพิ่มในระยะยาว


พลัสฯ เดินหน้าธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ชูงานดูแลระบบวิศวกรรมอาคารอย่างมืออาชีพ ด้วยทีมช่างประจำโครงการที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยทีมสนับสนุนโดยวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการจากส่วนกลาง พร้อมเข้าช่วยเหลือเสริมศักยภาพการทำงานจับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชน อบรมเพิ่มความรู้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งงานดูแลทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของโครงการ งานซ่อมบำรุงรักษา งานด้านความปลอดภัย ด้านระบบไฟฟ้า รวมถึงงานดูแลเครื่องปรับอากาศและอินเตอร์เน็ตให้ลูกบ้านในโครงการชูจุดแข็งบริการจากมืออาชีพ พร้อมปรับตัวเสริมศักยภาพทีมงาน นอกจากทักษะพื้นฐานที่ต้องได้ตามมาตรฐานแล้วยังเสริมทักษะพิเศษ เพื่อรู้ลึกและครอบคลุม ส่งมอบงานบริการที่แตกต่าง ดูแลโครงการให้มีสภาพดีเหนือกาลเวลานางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า อีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างความสำเร็จให้พลัสฯ คืองานบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากการบอกปากต่อปาก โดยจุดแข็งของพลัสฯ ไม่เพียงแต่มีทีมงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพแล้ว ในส่วนของงานดูแลกายภาพ ระบบวิศวกรรมอาคาร (Preventive & Asset Maintenance) ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พลัสฯ โดดเด่น สะท้อนกลับไปที่สภาพโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนกลาง ระบบต่างๆ ใช้งานได้ดี คงสภาพดีเหนือกาลเวลา แม้บางโครงการจะมีอายุหลายสิบปีก็ตาม ทำให้โครงการมีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผลมาจากคุณภาพบุคลากรของพลัสฯ โดยเฉพาะทีมช่างผู้ชำนาญการที่เป็นมืออาชีพ พร้อมทีมวิศกรจากส่วนกลางที่ได้มาตรฐานตามการประกอบวิชาชีพ พร้อมเข้าสนับสนุนช่วยเหลือในทุกโครงการที่พลัสฯ บริหาร


นอกจากนี้ พลัสฯ ได้มีการยกระดับการให้บริการอยู่เสมอด้วยการเสริมศักยภาพในทุกรูปแบบ ทั้งการอบรมหลักสูตรพิเศษจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมทักษะที่มากกว่างานช่างซ่อมบำรุงทั่วไป โดยล่าสุดพลัสฯ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่ออบรม เพิ่มขีดความสามารถให้ทีมช่าง ประกอบไปด้วย 1.ด้านการดูแลทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรความร่วมมือด้านนักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด หลักสูตรร่วมกับ TOA ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ TOA และการใช้งานอย่างเหมาะสม หลักสูตรระบบสุขาภิบาล และหลักสูตรการดูแลรักษาสระว่ายน้ำโดยใช้เคมีภัณฑ์ต่างๆ 2.ด้านงานซ่อมบำรุงรักษา โดยมีหลักสูตรปรับพื้นฐานช่าง และหลักสูตรแก้ไขปั๊มน้ำเสีย 3.ด้านความปลอดภัย เช่นหลักสูตรตรวจสอบแก้ไขระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm รวมทั้งหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 4.ด้านงานระบบไฟฟ้า ผ่านหลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 5.ด้านระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยหลักสูตรอบรมระบบเครื่องปรับอากาศ จาก Daikin และ 6.ด้านระบบอินเตอร์เน็ต กับหลักสูตรอัพเกรดช่างยุค 5G เข้าใจเรื่องอินเทอร์เน็ตไปกับ True เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานช่างให้สามารถบริการดูแลได้อย่างรอบด้าน ตอบโจทย์ความต้องการการอยู่อาศัยยุคใหม่ เพื่อดูแลด้านกายภาพในโครงการให้มีสภาพดี น่าอยู่ บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันเครื่องจักรหรืองานระบบชำรุดเสียหาย และจัดการแผนค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงได้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้นิติบุคคลสามารถบริหารงบประมาณการซ่อมบำรุงได้สมเหตุสมผล และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรโดยการบริการด้านงานช่างซ่อมบำรุงของพลัสฯ โดดเด่นด้วยการดูแล 3 ด้านอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย การดูแลแบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Preventive) เพื่อลดมูลค่าความเสียหาย มีขั้นตอนทำงานที่ชัดเจนรัดกุม และทำงานประสานกับทีมวิศวกรจากส่วนกลางในการตรวจเช็คเพื่อสร้างความอุ่นใจ ถัดมาคือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานได้ทันท่วงที (Corrective) มีการจัดทำ Big Data โดยรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิด ทำให้ทีมงานสามารถเข้าถึงวิธีการและแนวทางการจัดการตลอดจนวิธีการแก้ไข และได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันเวลา และสิ่งสำคัญประการสุดท้ายคือการบำรุงรักษาทางกายภาพของโครงการ (Improvement) ให้สวยงาม รักษามูลค่าให้เหมือนวันแรก นอกจากนี้เพื่อความอุ่นใจอีกขั้น ยังมีทีมวิศวกรและช่างที่คอยให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลาง พร้อมเข้าพื้นที่เมื่อมีเหตุจำเป็น


“มูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมานั้น มีปัจจัยประกอบหลายประการ ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในโครงการ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกับราคาของอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอย่างมาก หากโครงการนั้นได้รับการดูแลหรือการบริหารจัดการอย่างดีให้คงสภาพเหมือนกับวันแรกที่ซื้อมา ย่อมส่งผลต่อมูลค่าโครงการในอนาคต ซึ่งการทำงานของพลัสฯ สะท้อนออกมาเป็นผลงานที่ลูกค้าจับต้องได้ ลูกค้าจะได้โครงการที่มีสภาพดีน่าอยู่ สามารถคงสภาพได้สวยงามในระยะยาว เช่น โครงการควอทโทร บาย แสนสิริ ที่พลัสฯ ดูแลตั้งแต่วันแรก มีอายุกว่า 10 ปี ปัจจุบันมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 52% โครงการเดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม โดยพลัสฯ เริ่มดูแลตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบันมีราคาเพิ่มขึ้นกว่า 20% ซึ่งได้รับการดูแลโดยทีมช่างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการดูแลในรายละเอียด วัสดุประเภทต่างๆ และการบำรุงรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของโครงการในระยะยาว ไม่เพียงเท่านี้ลูกบ้านและผู้พักอาศัยยังได้รับการดูแลการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆเสริม เช่น ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ซึ่งล่าสุดเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมให้ความรู้และจัดหลักสูตรพิเศษ โดยพลัสฯ ยังคงพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะพิเศษใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เพื่อส่งมอบการบริหารจัดการที่เป็นพิเศษครบทุกมิติในด้านการอยู่อาศัย” นางสาวนฤมล กล่าว


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์