รูปบทความ ศุภาลัยนำอาวุธเด็ดแนวคิด Agile สร้างองค์กรยุคใหม่

ศุภาลัยเสริมทัพนำอาวุธเด็ดแนวคิด Agile สร้างองค์กรยุคใหม่สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บมจ.ศุภาลัย นำแนวคิดการทำงานแบบ Agile ในการสร้างองค์กรยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน สร้างความแตกต่าง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และได้มองหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานของทีมงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิดการทำงานแบบองค์กรยุคใหม่ (Agile) เข้ามาปรับใช้ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ซึ่งระบบการทำงาน Agile Team ของศุภาลัยเป็นรูปแบบ Project Based เน้นการทำงานแบบมีหลายหน่วยงานในทีมเดียวกัน (Cross Function) การสื่อสารว่องไว ชัดเจน ทั่วถึง มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจที่รวดเร็ว การพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ผลลัพธ์ของ Agile คือ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานมากขึ้น โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำแนวคิด Agile มาเริ่มใช้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม อาทิ โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 และโครงการศุภาลัย ลอฟท์ สาทร - ราชพฤกษ์ ด้วยการระดมความคิด การศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง มาพัฒนาด้านการออกแบบ ดีไซน์ ฟังก์ชันการใช้งาน และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในโครงการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ได้นำแนวคิด Agile ไปใช้พัฒนากระบวนการทำงานในด้านอื่นๆ ภายในบริษัทอีกมากมาย และยังมีแผนต่อยอดแนวคิดดังกล่าวในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ต่อไปนายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง เปิดเผยว่า แนวคิดการทำงานแบบ Agile ที่บริษัทฯ นำมาปรับใช้ในองค์กร ถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานก่อสร้างที่มีแผนงานที่ชัดเจนและเน้นการส่งมอบตรงเวลา การนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อเกิดการทำงานเป็นทีม เน้นการสื่อสารระหว่างกัน ลดการทำงานที่มีเงื่อนไขเป็นขั้นตอน ที่ไม่จำเป็น เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพและระยะเวลารวดเร็วขึ้นให้กับลูกค้า อีกทั้งหน่วยงานก่อสร้างได้มีแผนการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management) โดยร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันพัฒนากระบวนการก่อสร้างของโครงการคอนโดมิเนียมที่ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากร อาทิ การใช้วัสดุทดแทนของบรรจุภัณฑ์ ร่วมมือกับบริษัท เวสท์คอน จำกัด และ SMART BLOCK โดยบริษัท สมาร์ท คอนกรีต จำกัด (มหาชน) พัฒนาฐานที่วางอิฐมวลเบาจากพาเลทไม้ที่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเป็นพาเลทพลาสติก เพื่อให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า ลดมลภาวะขยะภายในโครงการ และลดต้นทุนของโครงการ และการพัฒนาท่อน้ำที่มีความยาวเหมาะสม ร่วมมือกับท่อ SCG โดย บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด และ ท่อไทย พีพี-อาร์ โดย บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด โดยออกแบบและผลิตท่อน้ำที่มีคุณภาพและความยาวเหมาะสมกับโครงการ เช่น ท่อมาตรฐานยาว 4 เมตร ผลิตเป็นท่อยาวขนาด 3 เมตร 6 เมตร เพื่อลดเศษและลดความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งการบริหารจัดการของเสีย ที่กล่าวมาทางบริษัทฯ และพันธมิตรธุรกิจได้นำแนวคิดการทำงานแบบ Agile มาร่วมกันพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการของศุภาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน


บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นรากฐานอันมั่นคงให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นแนวคิดการทำงานแบบ Agile จึงเป็น กลยุทธ์การทำงานรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์