รูปบทความ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ รับสมัครตำแหน่งเหรัญญิก

สถาบันการเงินของรัฐ รับสมัครตำแหน่งเหรัญญิก

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ รับสมัครพนักงานตำแหน่งเหรัญญิก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเหรัญญิกของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ทำหน้าที่บริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐชั้น 9 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562


สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเหรัญญิก ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีและควบคุมดูแลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงิน จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและงบการเงิน ติดต่อประสานงานกับสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการงานประชุม การสัมมนาและมีฝึกอบรม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 36 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและเรียนวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีมีทักษะในการติดต่อประสานงาน การนำเสนองาน และการเขียนรายงาน มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word / Excel / PowerPoint และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี กรณีมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการงานประชุม หรือเคยทำงานในสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับกรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐชั้น 9 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทร. 02 202 1077, 02 202 1868 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.00น. หรือ ส่งเอกสารการสมัครทาง Email : laiwan@ghb.co.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59