รูปบทความ ข่าวดี! ธอส. อนุมัติเงินกู้ที่อยู่อาศัย ผ่อน 3,800 ดอกเบี้ยเพียง 3%

ข่าวดี! ธอส. อนุมัติเงินกู้ที่อยู่อาศัย ผ่อน 3,800 ดอกเบี้ยเพียง 3%

ธอส. อนุมัติแล้ว โครงการบ้านล้านหลัง เคาะวงเงิน 60,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% นาน 5 ปีแรก และผ่อน 3,800 บาทต่อเดือน


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้มีมติอนุมัติ 'โครงการบ้านล้านหลัง' ภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และ ผู้ประกอบการหรือนักพัฒนาอสังหาฯ เพื่อให้สร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยในงบ 60,000 ล้านบาทนี้จะแบ่งวงเงินออกเป็น 2 ก้อน ได้แก่


1. สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) วงเงิน 10,000 ล้านบาท


สินเชื่อนี้ทาง ธอส. จะให้กู้กับผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารและขายที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 40% โดยทาง ธอส. จะเสนอดอกเบี้ยในอัตรา MLR – 1.25% ต่อปีเฉพาะกรณีที่สร้างที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่หากสร้างที่อยู่อาศัยราคาเกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR – 0.75% ต่อปี


2. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) วงเงิน 50,000 ล้านบาท


สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในราคานี้ ซึ่งจะแบ่งกลุ่มผู้กู้ตามรายได้ ดังนี้


2.1 กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน (กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท)


  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - ปีที่ 5 คงที่ 3% ต่อปี
  • ดอกเบี้ยปีที่ 6 ถึงอายุสัญญา กรณีสวัสดิการ MRR -1% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR -0.75% ต่อปี
  • กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR
  • กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เรื่ม 3,800 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฟรี ได้แก่ 1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินท านิติกรรม) 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลกัประกันทุกวงเงินกู้ (1,900-2,300 บาท) 3.ฟรีคา่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) และ 4.ฟรีคา่จดทะเบียนนิติกรรมจ านอง 1% ของวงเงินจำนอง


2.2  กรณีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน (กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท)


  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- ปีที่ 3 คงที่ 3.00% ต่อปี
  • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสญัญาเงินกู้ กรณีสวสัดิการ MRR – 1% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR – 0.50%
  • กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
  • กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท


ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'โครงการบ้านล้านหลัง' ของ ธอส. ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-645-9000 เว็บไซต์ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage: ธนาคารอาคารสงเคราะห์


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59