รูปบทความ ศุภาลัย CSR-IN-PROCESS สร้างสรรค์โครงการ “น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข” ต่อเนื่องปี 2 ที่ จ.เชียงราย

“น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข” โครงการ CSR-IN-PROCESS ของศุภาลัยต่อเนื่องปีที่ 2 ที่เชียงรายจากการที่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์โครงการ “น้องอิ่มดี พี่อิ่มสุข” โครงการที่ทำให้เด็กๆ ในพื้นที่รอบโครงการ มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านนาเมือง จ.อุบลราชธานี หนึ่งในโรงเรียนนำร่อง รวมทั้งให้ความรู้ครบวงจรไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไป ซึ่งสามารถสร้างความสมดุลระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้านการขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย และการมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ล่าสุดทางบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์โครงการ “น้องอิ่มดี พี่อิ่มสุข ปี 2” ต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือ โรงเรียนห้วยห้างป่าสา จ.เชียงราย ซึ่งอาคารเรียนยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และยังขาดแคลนอาหารกลางวัน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการบูรณะอาคารเรียน รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยมีการสนับสนุนงบประมาณการบูรณะอาคารเรียนเป็นจำนวนเงินมูลค่า 400,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่การเรียนรู้


อีกทั้งยังเพิ่มความสุขกับบรรยากาศการเรียนที่ดีขึ้น และมีการปรับปรุงพื้นที่สร้างแหล่งอาหาร สร้างแปลงผัก โรงเพาะเห็ด ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ และเป็ด ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณพรรณพิมล คำปัน ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน จนมีองค์ความรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์ และการ เลี้ยงสัตว์ เพื่อสรรค์สร้างแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ความรู้ครบวงจรไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนอาหารกลางวันได้ตลอดไปปัจจุบัน โรงเรียนห้วยห้างป่าสา เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 86 คน ครู 10 คน การมอบองค์ความรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรนี้ จะทำให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน พอกิน-พอใช้ มีความหวังกำลังใจและมีความสุขที่ยั่งยืน และสามารถนำไปต่อยอดสร้างความสุขให้ครอบครัวและชุมชนได้ในระยะยาวเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59