รูปบทความ NVD ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืน THIS ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

NVD ขึ้นแท่นหุ้นยั่งยืน THIS ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บมจ.เนอวานา ไดอิ (NVD) สุดปลื้ม!ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตอกย้ำแนวการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส่ และเชื่อถือได้ในทุกมิตินายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (NVD) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้เป็น 1 ในรายชื่อหุ้นที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส่ และเชื่อถือได้ในทุกมิติ


“NVD มุ่งมั่นในการพัฒนาและให้ความสำคัญต่อการสร้างมูลค่าธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) มาโดยตลอด นอกจากนี้ NVD ยังให้ความสำคัญในการสร้างสมดุลของผลตอบแทนทางธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย NVD ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเพราะเราคือครอบครัว รวมถึงใส่ใจและให้ความสำคัญต่อทุกผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม ดั้งนั้น ทุกโครงการภายใต้การพัฒนาของ NVD เราจะให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ผลกระทบในทุกมิติก่อนเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม”นายศรศักดิ์ กล่าวในที่สุด


อนึ่ง หุ้นยั่งยืนได้จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ.ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์