รูปบทความ ทิศทาง TOD ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน กับผลศึกษาพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

ทิศทาง TOD ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน พร้อมผลศึกษาพัฒนาพื้นที่รอบสถานี


ศูนย์คมนาคมพหลโยธินเป็นการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2,325 ไร่ เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์กลางมหานครแห่งใหม่ระดับอาเซียน โดยรัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ได้นำ หลักการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางการคมนาคม(Transit-Oriented Development :TOD) มาประยุกต์เพื่อหวังให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเดินเชื่อมต่อ ระบบขนส่งมวลชน และสิ่งที่ตามมาคงหนีไม่พ้น การพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมใหม่แบบผสมผสาน หรือการต่อยอดจากพาณิชยกรรมแบบเดิม พาณิชยกรรมเกี่ยวกับสินค้าเกษตร หรือแม้กระทั้งพาณิชยกรรมผสมผสานด้านที่อยู่อาศัย!!

ระบบขนส่งมวลชนจากสถานีกลางบางซื่อ ถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระบบรางแห่งใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประตูสู่นานาชาติผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังสนามบินอู่ตะเภาได้

โดยจากการประเมินเบื้องต้นทางร.ฟ.ท.และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาพบว่า "เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ให้เต็มศักยภาพก็จะมีประชากรหมุนเวียนกันเข้า-ออกพื้นที่สูงถึง 1 แสนคน" โดยคาดว่าจะมีการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนขนาดรองมากถึง 3.3 หมื่นคนต่อวันหากเปิดให้บริการในปี 2565 และจำนวน 1.05 แสนคนต่อวันในปี 2580  ส่งผลให้เกิดความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่างๆเพิ่มขึ้นตามมา ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา การจัดการขยะมูลฝอย การบริหารจัดการจราจร การป้องกันน้ำท่วม การบำบัดน้ำเสีย การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

สำหรับการอำนวยความสะดวก มีแผนก่อสร้างจุดพักรถ BRT และศูนย์ซ่อมบำรุงบนพื้นที่ประมาณ 8.5 ไร่ มีระบบขนส่งมวลชนขนาดรองให้บริการทั้งรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ทีที่สามารถจุผู้โดยสารได้ 3,000-1.8 หมื่นคนต่อชั่วโมง ตลอดจนเส้นทางเดินยกระดับและระดับพื้นดิน พร้อมเส้นทางจักรยาน ส่วนผลการปฏิบัติจริงในเรื่องการเปิดประมูลหาเอกชนเข้าไปร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะแปลง A ของสถานีกลางบางซื่อจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นั้น ยังคงต้องตามลุ้นไปกับรัฐบาลใหม่ ว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปล่าสุดยังมีลุ้นผลการวิเคราะห์ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ.) และหากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(ไจก้า) ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จกระทรวงคมนาคมจะเร่งส่งมอบผลการศึกษาดังกล่าวให้ร.ฟ.ท. ไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง กองบัญชาการตำรวจนครบาล กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เพื่อให้ความร่วมมือที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันสืบไป


ที่มา

http://tatp.or.th/phahon-project/

http://www.thansettakij.com/content/148094


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59